โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรม เพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ภาคการประมง) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรม เพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ภาคการประมง) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิ...


วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพิณผกา บุญโสภิณ ประมงอำเภอด่านซ้าย สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย และปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอภูเรือ ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรม เพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(ภาคการประมง) ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ในพื้นที่ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พบว่าปลาดุกที่เลี้ยงในบ่อ ช่วงฤดูหนาวมีการตายประมาณ 40 % เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่หนาว อัตราการเจริญเติบโตมีขนาดความยาวเฉลี่ย 10-15 เซนติเมตร น้ำหนัก 20-25 ตัว/กิโลกรัม เกษตรกรส่วนใหญ่จะนำมาบริโภคครั้งละ 2-3 ตัว เนื่องจากปลาขนาดยังไม่โตเต็มที่ และไม่มีการจับขาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   120   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   51  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ