อบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในจังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


อบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในจังหวัดเลย 

อบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนร...


วันที่ 10 มกราคม 2562 นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวจิตรลดา  วะจีประสี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดเลย เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการในจังหวัดเลย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    296  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    159  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ