โครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2561 อำเภอนาด้วง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2561 อำเภอนาด้วง 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอนาด้วง 19 ธ.ค. 61


วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอนาด้วง เพื่อติดตามเยียมเยียนเกษตรกรโครงการทฤษฏีใหม่ ปี 2561 พร้อมสำรวจผลผลิตสัตว์น้ำ ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าสวรรค์ และตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ศพก.อำเภอนาด้วง พื้นที่ตำบลท่าสะอาด ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแปลงเรียนรู้ด้านประมง สอบถามความต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาแปลงเรียนรู้ประมง ประจำปีงบประมาณ 2562

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ