โครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2561 อำเภอภูหลวง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2561 อำเภอภูหลวง 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอภูหลวง 18 ธ.ค. 61


วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2561 และเกษตรกรศูนย์เครือข่ายหลักด้านประมง นายทศพร ขันตรี ในเขตพื้นที่ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง โดยให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำ การสร้างอาหารธรรมชาติ การป้องกันสัตว์น้ำจากภัยหนาว และแจ้งข่าวสารของกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ