ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วม "โครงการ รักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วม "โครงการ รักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 17 ตุลาคม 256...


วันที่ 17 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย นำโดย นายวิทยา  หันตุลา หัวหน้ากลุ่มฯ และนายเมธา  ตาลเหล็ก เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับนายอินตา  สิงขรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหมากแข้ง หมูที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พบ เกษตรกรที่ได้รับการอบรมเรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อดิน นำพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้รับส่งเสริมการเลี้ยงปลา จากสำนักงานประมงจังหวัดเลย จำนวน 7 ราย ไปเลี้ยงในบ่อดิน เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาได้เจริญเติบโตดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสามารถนำเอาความรู้ไปถ่ายทอดแก่เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ