มอบป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย ชั้นวางหนังสือ และเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


มอบป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย ชั้นวางหนังสือ และเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

มอบป้ายประชาสัมพันธ์และชั้นวางหนังสือ 3 ตุลาคม 256...


วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายเทียรชัย  ซินโช ประมงอำเภอภูหลวง มอบป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย ชั้นวางหนังสือ และเอกสารเผยแพร่ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่ เกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 ราย เป็นศูนย์เครือข่ายให้ประชาชนในพื้นที่ เข้ามาศึกษาดูงาน นำความรู้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ