โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2561 

จังหวัดเคลื่อนที่ 26 กันยายน 61


วันที่ 26 กันยายน 2561 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้นายวิทยา หันตุลา. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอภูกระดึง สำนักงานประมงอำเภอภูกระดึง ร่วมปฏิบัติงานโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2561 ณ วัดไชยศรียาราม บ้านหนองอีเปี้ย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์. ชื่นโกสุม  เป็นประธาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ณ ฝายบ้านวังบอน ม.15 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ