ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น...


วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานประมงจังหวัดเลยร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยมี นายสมโภชน์  กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจการกรมประมง เป็นประธาน ทำการตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่น จังหวัดเลย นายอารีชน  สอนผึ้ง ณ บ่อปลา ช.นำเจริญ หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   120   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   51  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ