โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ของหน่...


วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายกิตติวัฒน์  อินทรวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายธงชัย  บัวระภา นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย เข้าร่วม "โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยรายละเอียดของโครงการฯ ประกอบด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชการเกษตร ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการร้านขายของอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในอำเภอหนองหิน และอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ