โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ ของหน่...


วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายกิตติวัฒน์  อินทรวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายธงชัย  บัวระภา นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย เข้าร่วม "โครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยรายละเอียดของโครงการฯ ประกอบด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชการเกษตร ในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการร้านขายของอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในอำเภอหนองหิน และอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   126   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  97  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  79  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   75  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   65  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   58  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   58  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   56  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  53  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ