ออกตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของ ศพก. หลัก 14 อำเภอ (14 ศูนย์)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของ ศพก. หลัก 14 อำเภอ (14 ศูนย์) 

ออกตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของ ศพก. หลัก...


วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับคณะกรรมการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดเลย ออกตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของ ศพก.หลัก 14 อำเภอ (14 ศูนย์) ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 โดยวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้ดำเนินการตรวจประเมินฯ 4 อำเภอ คือ อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ