ออกตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของ ศพก. หลัก 14 อำเภอ (14 ศูนย์)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของ ศพก. หลัก 14 อำเภอ (14 ศูนย์) 

ออกตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของ ศพก. หลัก...


วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับคณะกรรมการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดเลย ออกตรวจประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของ ศพก.หลัก 14 อำเภอ (14 ศูนย์) ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2561 โดยวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้ดำเนินการตรวจประเมินฯ 4 อำเภอ คือ อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่, อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ