ออกติดตาม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกติดตาม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง 

ออกติดตาม พ้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ในแม่น้ำโขง 30 ก.ค...


วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับประมงอำเภอภูกระดึง ออกติดตามผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำโขง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เนื่องจากปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  104  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  91  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ