กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอหนองหิน

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอหนองหิน 

Field Day 12 กรกฎาคม 61


วันที่ 12 กรกฎาคม  2561 นายรังสันต์  ไชยบุญทัน ประมงอำเภอหนองหิน นายเมธา  ตาลเหล็ก  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร ในกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย และได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในพิธี พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้นำชุมชน นำปล่อยในแหล่งนี้สาธารณะหมู่บ้าน โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ