โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย ดำเนินกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566  ให้เกษตรกรและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอกและป่าภูบ่อบิด ประเภทพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ โดยเกษตรกรมีความต้องการรับสนับสนุนด้านการประมง ได้แก่ การเลี้ยงกบในกระชังบก จำนวน 8 ราย โดยได้รับการสนับสนุน พันธุ์กบจำนวน 350 ตัว/ราย อาหารกบ 1 กระสอบ/ราย และกระชังบก จำนวน 1 กระชัง/ราย การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จำนวน 5 ราย ได้รับการสนับสนุน พันธุ์ปลาดุก จำนวน 1,600 ตัว/ราย อาหารปลาดุก 1 กระสอบ/ ราย การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก จำนวน 3 ราย ได้รับการสนับสนุน พันธุ์ปลาดุก จำนวน 700 ตัว/ราย พลาสติกทำบ่อ จำนวน 1 ผืน/ราย อาหารปลาดุก 1 กระสอบ/ราย การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน จำนวน 56 ราย ได้รับการสนับสนุนปลากินพืช จำนวน 4,300 ตัว/ราย อาหารปลากินพืช 1 กระสอบ/ราย รวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 72 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   126   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  77  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   72  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   64  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ