โครงการ สนับสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 โรงเรียน

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการ สนับสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 โรงเรียน วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ ร่วมกับนายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย รับผิดชอบอำเภอปากชม ดำเนินการมอบพันธุ์ปลา และอาหารปลาดุก ในโครงการ สนับสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล อำเภอปากชม ได้รับการสนับสนุน พันธุ์ปลาดุก จำนวน 900 ตัว อาหารปลาดุกเล็ก 2 กระสอบ อาหารปลาดุกกลาง 2 กระสอบ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด ได้รับการสนับสนุน พันธุ์ปลาดุก จำนวน 600 ตัว อาหารปลาดุกเล็กจำนวน 2 กระสอบ อาหารปลาดุกกลาง จำนวน 2 กระสอบ ,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ได้รับการสนับสนุน พันธุ์ปลาดุก จำนวน 600 ตัว อาหารปลาดุกเล็กจำนวน 2 กระสอบ อาหารปลาดุกกลาง จำนวน 2 กระสอบ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ได้รับการสนับสนุน พันธุ์ปลาดุก จำนวน 900 ตัว อาหารปลาดุกเล็กจำนวน 2 กระสอบ อาหารปลาดุกกลาง จำนวน 2 กระสอบ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู  ได้รับการสนับสนุน พันธุ์ปลาดุก จำนวน 900 ตัว อาหารปลาดุกเล็กจำนวน 2 กระสอบ อาหารปลาดุกกลาง จำนวน 2 กระสอบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   126   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  95  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  77  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   72  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   64  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ