โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสมมิตร ธรรมมิยะ ประมงอำเภอท่าลี่ รับผิดชอบอำเภอภูเรือ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา  70 พรรษา โดยสำนักงานประมงจังหวัดเลยออกหน่วยให้บริการ “คลินิกประมง” ให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์น้ำ และมอบเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น “เลี้ยงปลาอย่างไรให้โต ฯลฯ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการสาธิต “การเลี้ยงกบในกระชังบก” และได้นำพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50 ถุง ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการฯ โดยมีเกษตรกรเข้าใช้บริการ 13 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีนายฉลอง อินทนนท์ เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   89   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  88  เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  78  ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agri map   70  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน   65  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานพื้นที่อำเภอนาด...  62  เข้าร่วมโครงการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล...  62  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  59  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  56  ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ