ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย จัดประชุม สำนักงานประมงจังหวัดเลย ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย แผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบถือปฏิบัติ และประมงอำเภอ หัวหน้ากลุ่มฯ ทุกกลุ่ม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และร่วมบูรณาการ วางแผนปฏิบัติงานต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   89   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  88  เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  78  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม...  75  โครงการ สนับสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ...  73  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน   65  ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agri map   64  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานพื้นที่อำเภอนาด...  60  เข้าร่วมโครงการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล...  59  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ