จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งที่ 4

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 มกราคม 2565 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์  ประมงจังหวัดเลย นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย และนายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก. ไร่อำภาฟาร์ม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  โดยสำนักงานประมงจังหวัดเลย ให้บริการจัดฐานเรียนรู้สถานีประมง ให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสารด้านวิชาการ และจัดนิทรรศการมีชีวิต สาธิตการเลี้ยงกบในกระชังบก โดยมีเกษตรกรจำนวน  60 ราย เข้าศึกษาฐานเรียนรู้ฯ และได้นำพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50 ถุง เข้าร่วมงานฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย มอบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    330   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   329  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    267  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    232  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  161  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  127  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  107  โครงการเกษตรอินทรีย์   107  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  106  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ