ร่วมตรวจรับวัสดุการเกษตร และมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมตรวจรับวัสดุการเกษตร และมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย ร่วมกับ นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย , นายสายัน อาสาวัง ประมงอำเภอวังสะพุง , นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ , นายสมมิตร ธรรมมิยะ ประมงอำเภอท่าลี่ , นางสาวเข็มทอง หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมตรวจรับวัสดุการเกษตร และมอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  ในพื้นที่ จังหวัดเลย ดังนี้ 
1. อำเภอท่าลี่ เกษตรกร จำนวน 4 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ 
2. อำเภอนาแห้ว เกษตรกร จำนวน 4 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว 
3. อำเภอวังสะพุง เกษตรกร จำนวน 24 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอวังสะพุง 
4. อำเภอภูกระดึง เกษตรกร จำนวน 23 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง 
5. อำเภอนาด้วง เกษตรกร จำนวน 1 ราย ณที่ว่าการอำเภอนาด้วง 
6. อำเภอเมืองเลย เกษตรกร จำนวน 14 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย 
7. อำเภอปากชม เกษตรกร จำนวน 6 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอปากชม  
8. อำเภอเชียงคาน เกษตรกร จำนวน 9 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน 
รวมจำนวนเกษตรกรทั้งหมด 85 ราย โดยปัจจัยการผลิต จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1.ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 700 ตัว / ราย 2. อาหารสัตว์น้ำ โปรตีนไม่น้อยกว่า 15 % จำนวน 1 กระสอบ /ราย  รวมจำนวนปลานิล 59,500 ตัว และอาหารสัตว์น้ำฯ 85 กระสอบ (1,700 กิโลกรัม )

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ