เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ  มุสิแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเวลา 14.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเตรียมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ