ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นาย สุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลปากชม โดยเป็นการประชุมเพื่อร่วมพิจารณา ร่างแผนพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จังหวัดเลย และการกำหนดมาตรการข้อบังคับใช้กฎหมายที่จำเป็นในพื้นที่ โดยการประชุมครั้งนี้มีคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยังยืนด้านการเกษตร จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    330   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   329  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    266  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    231  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  160  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  127  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  107  โครงการเกษตรอินทรีย์   107  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  106  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   98


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ