ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง วันที่ 23 กันยายน 2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้  นายธงชัย บัวระภา นักวิชาการประมง ร่วมกับ นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย  นายสมมิตร ธรรมมิยะ ประมงอำเภอท่าลี่ และนางสาวเข็มทอง หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง ส่งมอบวัสดุการเกษตร ได้แก่ พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ, พันธุ์ปลานิล, พันธุ์ปลาตะเพียน, พันธุ์ปลาไน พันธุ์ปลาดุก ลูกพันธุ์กบ และอาหารปลากินพืช ตามรายงานความต้องการของของเกษตรกร ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง เกษตรกร ศพก.เครือข่ายรายเก่า (6 :1)  อำเภอนาแห้ว เกษตรกรจำนวน 6 ราย  ส่งมอบปัจจัยฯ ณ ที่ว่าการอำเภอนาแห้ว , อำเภอเมืองเลย เกษตรกรจำนวน 6 ราย ส่งมอบปัจจัยฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย,อำเภอภูเรือ เกษตรกร จำนวน 6 ราย  ส่งมอบปัจจัยฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเรือ,  อำเภอท่าลี่ เกษตรกร จำนวน 6 ราย ส่งมอบปัจจัยฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่  และอำเภอภูกระดึง เกษตรกรจำนวน 6 ราย ส่งมอบปัจจัยฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   181   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  126  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   103  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้าง...  82  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  81  กิจกรรมจิตอาสา   80  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   78  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  72  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  67  1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน   67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ