มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายวิทยา หันตุลา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับ นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย, นายสมมิตร ธรรมมิยะ ประมงอำเภอท่าลี่, นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอวังสะพุง, นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ, นางสาวเข็มทอง หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 ได้แก่ พันธุ์ปลานิล จำนวน 700 ตัว/ราย และ อาหารปลา 1 กระสอบ/ราย สถานที่ส่งมอบ อำเภอเมืองเลย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเลย จำนวน 5 ราย, อำเภอท่าลี่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่ จำนวน 2 ราย , อำเภอด่านซ้าย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย จำนวน 7 ราย, อำเภอวังสะพุง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จำนวน 8 ราย, อำเภอปากชม ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปากชม จำนวน 4 ราย, อำเภอภูกระดึง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึง จำนวน 7 ราย, อำเภอนาด้วง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนาด้วง จำนวน 7 ราย, อำเภอเชียงคาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน จำนวน 20 ราย, อำเภอนาแห้ว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนาแห้ว จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 9 อำเภอ จำนวน 67 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    301   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   299  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    211  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    172  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  128  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   113  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  109  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  100  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  91

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ