เข้าตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
      สำนักงานประมงอำเภอด่านซ้าย ได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ้านนาน้ำท่วม หมู่ 4 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปลาในบ่อเลี้ยงตาย จำนวนมาก
       จึงได้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุ เบื้องต้นโดยการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยง  พบปริมาณออกซิเจน ละลายในน้ำต่ำ  ประกอบกับสัตว์น้ำในบ่อหนาแน่น 
     ให้เกษตรกรแก้ไขโดยการทำน้ำพุเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และทยอยจับสัตว์น้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ ลดความหนาแน่นภายในบ่อ  พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำจะลดลงในช่วงเวลากลางดึก และเช้ามืด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ