มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง, นายวิทยา หันตุลา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ, นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองเลย, นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ, นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย  และนายธงชัย บัวระภา นักวิชาการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว,ปลายี่สกเทศ  จำนวน รายละ 2,000 ตัว และอาหารปลากินพืชขนาดเล็ก จำนวน รายละ 1 ถุง เกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาด้วง ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง , อำเภอภูเรือ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ, อำเภอเมืองเลย ณ วัดบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย และอำเภอด่านซ้าย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย   จำนวนอำเภอละ 15 ราย รวมทั้งสิ้น 60 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    196  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    157  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  95  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  93  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ