โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน อำเภอภูกระดึง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน อำเภอภูกระดึง วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางสาวเข็มทอง  หรพูน  ประมงอำเภอภูกระดึง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการฯ ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรอบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ด้านเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมายเกษตรกรอำเภอภูกระดึง  จำนวน 36 ราย  โดยมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว และอาหารปลากินพืชรายละ 6 กระสอบ โดยมีนายอำเภอภูกระดึง (นายต่อศักดิ์  สกุณวัฒน์) เป็นประธานในการส่งมอบปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งมอบใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (SL) ตามมาตรฐานของกรมประมง ให้เกษตรกรจำนวน 11 ราย
ณ ศาลาประชาคมอำเภอภูกระดึง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ