จัดอบรม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


จัดอบรม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวชุดาภรณ์ คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย ลงพื้นที่เพื่อจัดอบรม เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย   ประจำปีงบประมาณ  2564 (งบ กพร.)   ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านนาเบี้ย หมู่ 7 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 ราย มีการประมงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กฎหมายประมง เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย การเลี้ยงปลาร่วมกับเลี้ยงสัตว์ปีก  โดยการอบรมครั้งนี้ มีการปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาทของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดเลย อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้นำป้ายความรู้ไปติดตั้ง ณ จุดเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    296  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    159  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ