เข้าตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ อำเภอด่านซ้าย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ อำเภอด่านซ้าย วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
    นายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย ได้รับแจ้งจาก เกษตรกรบ้านหนองสนุ่น หมู่ 7 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  มีเหตุปลาในบ่อเลี้ยงตายจำนวนมาก
     จึงได้เข้าตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบน้ำมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำต่ำ ประกอบกับขนาดบ่อเลี้ยงเล็ก ปริมาณน้ำน้อย  สัตว์น้ำหนาแน่น และขนาดใหญ่  
     ให้คำแนะนำเกษตรกรติดตั้งเครื่องพ่นน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ และจับสัตว์น้ำบางส่วนออก  เพื่อลดความหนาแน่นภายในบ่อ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ