รับคำขอใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


รับคำขอใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม วันที่ 29 เมษายน 2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย  มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุนหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวชุดาภร คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมือง ออกพื้นที่เพื่อรับคำขอใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเลี้ยงปลานิลในกระชังพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของพื้นที่และจำนวนกระชังของเกษตรกร ในพื้นที่ แม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ