เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ การทำประมงอย่างมีสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ การทำประมงอย่างมีสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วันที่ 21 เมษายน 2564 นายสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย  มอบหมายให้ นางพรรณถา  มีขุน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมกับ นางสาวชุดาพร  คงมีสุข เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  ดำเนินการนัดหมายเกษตรกรเข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ การทำประมงอย่างมีสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ  ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 60 ราย  และสำรวจแหล่งน้ำของชุมชน ที่เข้าร่วม โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก ประจำปี 2564 จำนวน 6 แห่ง  สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม  ให้คำแนะนำคณะกรรมการแหล่งน้ำในการสร้างคอกสำหรับอนุบาลลูกปลา และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ ก่อนปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มอัตราการรอด เพิ่มผลผลิตให้แหล่งน้ำ  เพื่อชุมชนจะได้ใช้ประโยชย์และสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างยังยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ