ติดตามประเมินผลผลิต เกษตรกรโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน รายเก่า ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ติดตามประเมินผลผลิต เกษตรกรโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน รายเก่า ปี 2563 วันที่ 26 มีนาคม 2564
     นายเมธา  ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย ติดตามประเมินผลผลิต เกษตรกรโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน รายเก่า ปี 2563 
     เกษตรกร บ้านตูบค้อ หมู่ 6,12 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  พบเกษตรกรเลี้ยงปลามีอัตรารอดดี แต่เจริญเติบโตช้า เนื่องจากอยู่ในพื้นที่สูงและในฤดูหนาวอากาศหนาวจัด
      จึงได้ให้คำแนะนำเกษตรกร ปรับเปลี่ยนวิธีการให้อาหาร และทำฟางหมักจุลินทรีย์ สร้างอาหารเสริมภายในบ่อ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังผลกระทบจากภัยแล้งต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ