ร่วมประชุม ติดตามการแก้ไขปัญหาปลาธรรมชาติและปลาลำน้ำเลยตาย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมประชุม ติดตามการแก้ไขปัญหาปลาธรรมชาติและปลาลำน้ำเลยตาย วันนี้ นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หก.บริหารจัดการฯ และนายชาตรี ดิษโสภา ปอ.เมือง ร่วมประชุม ติดตามการแก้ไขปัญหาปลาธรรมชาติและปลาลำน้ำเลยตาย ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน โดยมีนายอำเภอเชียงคานเป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มคิที่ประชุมมอบหมายให้ ชลประทานเปิดน้ำผักดันมวลน้ำเสีย ออกจากลำน้ำเลย ให้สนง.อุตสาหกรรม เก็นบน้ำตัวอย่างในบ่อบำบัดโรงงานส่งตรวจ ให้รอผลครวจจาก ทางสนง ประปาจังหวัด มาเปรียบเทียบสารเคมีที่ลงไปในแหล่งน้ำว่าเป็นสารตัวเดียวกันกับในลำน้ำหรือไม่ และให้ทาง สนง.ประมงสำรวจมูลค่าความเสียหายของปลาในกระชังว่ามีมูลค่าเท่าไรเพื่อทำรายงานให้ทางจังหวัดทราบเป็นแนวทางในการแจ้งเตือนและช่วยเหลือเกษตรกรต่อ
ไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ