ร่วมจัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอท่าลี่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมจัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอท่าลี่ วันที่ 15/3/64 นายวาริช. ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอวังสะพุง รักษาการประมงอำเภอท่าลี่ร่วมกับ นายวิทยา  หันตุลา นักวิชาการประมงปฎิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประมง ร่วมกับ เกษตรอำเภอท่าลี่ ปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ ผอ กศน อำเภอท่าลี่ พัฒนาชุมชนอำเภอท่าลี่ ร่วมจัดเวที่แลกเรียนรู้ เครือข่ายเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอท่าลี่ โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงโดยมี ดร ประชา. แสนกลาง นายอำเภอท่าลี่เป็นประธาน ในการเสวนา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ