ร่วมให้การต้อนรับ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พร้อมคณะกรรมการตรวจคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรอาชีพแปรรูปสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมให้การต้อนรับ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พร้อมคณะกรรมการตรวจคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรอาชีพแปรรูปสัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |   ข่าววันที่: 2021-02-01 |  อ่าน: 136 ครั้ง
 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนสัง และผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน พร้อมทั้งเกษตรกรในชุมชนร่วมให้การต้อนรับ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พร้อมคณะกรรมการตรวจคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มเกษตรกรอาชีพแปรรูปสัตว์น้ำ วิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,431)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,011) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (992) ประวัติความเป็นมา.. (985) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (857) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (852) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (847) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (766) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (747) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (737)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6