วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงโนนสัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงโนนสัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-10-23  |   ข่าววันที่: 2020-10-22 |  อ่าน: 211 ครั้ง
 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงโนนสัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอโนนสัง ดังนี้
1. ตรวจเยี่ยมเกษตรและจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มเกษตรกรต้นแบบโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) ประจำปีงบประมาณ 2563 ราย นายบุญเท สี่เหลี่ยม หมู่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 
2. ตรวจเยี่ยมและจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอรายชื่อกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส้มปลาหน้ากระเทียมบ้านโนนปอแดง ตำบลโคกใหญ่ และกลุ่มแปรรูปปลาบ้านโคกกลางสามัคคี ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
3. ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมเกษตรกร ในการตรวจรับรองเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานหาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2564
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (980) ประวัติความเป็นมา.. (959) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (843) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (756) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (742) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (727)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6