กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน 

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมสาธิตการ...


วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายโกศล สมัครสมาน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสุนันท์ ศรีสอาด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิษณุ กัลยาพันธ์ นักวิชาการประมง และนางสาวกรรณิการ์ บุญลอย ผู้แนะแนวและส่งเสริม

เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฯ ร่วมกับนางสาวอารีภรณ์ พันขาว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รับผิดชอบงานด้านประมงประจำอำเภอโนนนารายณ์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน

โดยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ หมู่ที่ ๕ บ้านคำผง ตำบลคำผง

อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน   166   รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   165  โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (Field Day)   143  พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาส "๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"   139  การประชุมหารือการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป้บ่งป่าทาม กรณี เขื่อนราษีไศล จั...  123  การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   117  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   117  วันประมงน้อมเกล้าฯ   107  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  102   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ