โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (Field Day)

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (Field Day) 

โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเก...


วันอังคาร ที่ ๑๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้

นางสาวสุนิสา นันทีไสย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบงานด้านประมง

อำเภอบัวเชด นางสาววราพร หม้อทอง ประมงอำเภอสังขะ นางสาวอมรลักษณ์ บุญเหลือ เจ้า

พนักงานประมงชำนาญงาน นายภาภินัย ขาวดี เจ้าพนักงานประมง และนางระวีวรรณ ทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมจัดนิทรรศการในงานวัดถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field

Day) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศพก. หลักของนายสุคนธ์ ชูชีพ ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   172   การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   129  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   125  วันประมงน้อมเกล้าฯ   117   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  113  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  113  พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  94  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  92  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  89  สำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ และ ศพก.เครือข่ายอำเภอชุมพลบุรี ใน...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ