โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายวิษณุ กัลยาพันธ์

นักวิชาการประมง และนางสาวกรรณิการ์ บุญลอย ผู้แนะแนวและส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ

มาตรฐานฯ ร่วมกับนางสาววราพร หม้อทอง ประมงอำเภอสังขะ ดำเนินการสร้างเสริมองค์ความรู้ด้าน

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเกษตร

อินทรีย์ ครั้งที่ 1 ให้แก่เกษตรกรรายเดิม(ปี 2564) ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ราย ณ ม.๗ บ้านโคกรัมย์

ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน   170   รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   170  โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (Field Day)   150  พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาส "๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"   147  การประชุมหารือการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป้บ่งป่าทาม กรณี เขื่อนราษีไศล จั...  130  การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   128  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   124  วันประมงน้อมเกล้าฯ   115  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  112   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  110


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ