Fisheries shop กรมประมงจัดทำเว็บไซต์ Fisheries shop เพื่อสนับสนุน

ช่องทางการจำหน่ายสินคำาสัตว์น้ำสด และสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป

เพื่อการบริโภค ใดยกรมประมงจะออกเครื่องหมายรับรอง

สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไรต์ isheies shop โดยมีสัญลักษณ์

รูปปลาตะเพียนตามระดับคุณภาพสินค้า ดังนี้

ตะเพียนทอง

สินค้าสัตว์น้ำสด มาจากฟาร์ม GAP

หรือสัตว์น้ำจับมาอย่างถูกกฎหมาย

สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ผลิตจากวัตถุดิบ

จากฟาร์ม GAP หรือใช้สัตว์น้ำที่จับมา

อย่างถูกกฎหมาย ได้มาตรฐาน GMP

และได้มาตรฐาน อย.

ตะเพียนเงิน

สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ผลิดจากวัดถุดิบ

จากฟาร์ม GAP หรือใช้สัตว์น้ำที่จับมา

Ps.acabcc.Binn อย่างถูกณฎหมาย ผลิตตามหลัก GMP

ตะเพียนทองแดง

สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ผลิตจากวัดถุดิบ

จากฟาร์ม Safety level หรือใช้สัตว์น้ำ

FS.AA.MBCC.BUHD ที่จับมาอย่างถูกกฎหมาย ผลิตตามหลัก

GMP

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   173   การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   131  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   127  วันประมงน้อมเกล้าฯ   122   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  114  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  114  พบกับ สินค้าประมงแปรรูปชุมชน "ยิ้มได้หัวใจพอเพียงตลาดนัดรักษ์ศีขรภูมิ" จำหน่ายปล...  96  พบกับ กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านกะเลา จำหน่าย ขายปลาส้มปลาตะเพียน ,สวาย ,แหนมปลากราย...  96  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Ag...  91  สำรวจและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบ และ ศพก.เครือข่ายอำเภอชุมพลบุรี ใน...  89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ