โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างร้อยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์


โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างร้อยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ ประมงจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัค
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ออกให้บริการด้านการประมง ตามโครงการ
จังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนทุ่งมนริมราษฎร์นุสรณ์ หมู่ที่ 9 บ้าน
หนองโบสถ์ ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และ โครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และ
ด้อยโอกาส เลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่ นางแจ่ม เสาวลัย ณ บ้านเลขที่ 133/1 หมู่ที่ 9 บ้านโคกทม ตำบลโคกยาง
อำเภอปราสาท โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฯ ในการนี้ สำนักงาน
ประมงจังหวัดสุรินทร์ สนับสนุน กระชังบก 1 ผืน พันธ์ุปลาดุก 500 ตัว และ อาหาร 1 กระสอบ ให้กับ นางแจ่ม
เสาวลัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำชุมชน
จำนวน 30,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อนจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   170   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กิจกรรมสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน   169  โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (Field Day)   149  พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาส "๑ เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"   146  การประชุมหารือการประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์จากป้บ่งป่าทาม กรณี เขื่อนราษีไศล จั...  129  การตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   127  ประกาศฤดูน้ำแดงปี 2565 จังหวัดสุรินทร์   124  วันประมงน้อมเกล้าฯ   114   ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะอาดและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเ...  109  แก้ไขรายชื่อผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับชาติ ประจำ...  109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    fishsurin@hotmail.co.th   044-514590   044-514590   แฟนเพจ