อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ITA 2564

 เผยเเพร่: 2021-04-19  |   ข่าววันที่: 2021-04-19 |  อ่าน: 92 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

          (2) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (3) จัดทำยุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง

          (4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

          (5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

          (6) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

          (7) ให้คำปรึกษา แนะจำ และสนับสนุนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

          (8) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

          (9) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำตามที่กฎหมายกำหนด

          (10) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียบมเกี่ยวกับการประมง

          (11) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏฺิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอ

          (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

    (1)  งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

     (2) พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในระบบสารสนเทศ

     (3) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจำจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมงของสำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานเที่เกี่ยวข้อง

     (4) ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัด

     (5) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

     (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

    (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

    (2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ำ เรือประมงในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    (3) ศึกษา และจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการใช้ประโยชน์ 

    (4) กำกับ ควบคุม หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำตลอดจนระบบการสืบค้นย้อนกลับ

    (5) จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาอาชีพด้านการประมง

    (6) ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และควบคุมให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด 

    (7) ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

    (8) ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

    (9) สนับสนุนสำนักงานประมงอำเภอ  อำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูป

    (10) การให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพกาประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

    (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

    (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

    (2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ำ เรือประมงในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

    (3) จัดทำ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่าง ๆ 

    (4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    (5) จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง

    (6) ควบคุม และกำกับดูแลการทำประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    (7) กำกับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง

    (8) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำตามที่กฎหมายกำหนด

    (9) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สำนักงานประมงอำเภอ  อำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

    (10) ดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

    (11) ดำเนินการสนับสนุนนการปฏฺิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด และคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

    (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานประมงอำเภอ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

          (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

          (2) ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (3) จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง

          (4) ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

          (5) ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

          (6) ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกำหนด

          (7) เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

          (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2561.. (813)  การประชุม (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ 1/2561.. (730) ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2561.. (603) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์.. (565) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (547) ข่าวประชาสัมพันธ์ 221/2563.. (540) โครงการธนาคารผลผลิต.. (537) งานช้างจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560.. (537) 26 กันยายน 2560 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560.. (515) โครงการสัมมนาการผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ด้วยศักยภาพเครือข่ายการผลิตและการตลาด.. (503) สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2560 .. (492) ข่าวประชาสัมพันธ์ 70/2562.. (491) ข่าวประชาสัมพันธ์ 92/2561.. (483) ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (474) ข่าวประชาสัมพันธ์ 9/2561.. (473) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.. (467) โครงการธนาคารผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561.. (460) การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ(Zoning).. (444) โครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม.. (439) การประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1.. (427)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

     ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000