มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

แบนเนอร์


มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๑. จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองคุณของแผ่นดินรักษาประโยชน์ของประเทศชาติปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. ภักดีต่อองค์กร โดยเชิดชูองค์กรปฏิบัติงานโดยยึดมั่นเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก รักษาความลับของทางราชการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรรวมทั้งเคารพสถานที่และช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยในองค์กร

๓. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานโดยมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เกิดผลดีแก่องค์กรและประโยชน์ของส่วนรวม มีแบบแผนเป็นมืออาชีพ มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมโดยยึดผลลัพธ์ขององค์กรเป็นหลักและให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบวัดผลลัพธ์ และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม

๔. โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยเน้นการปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใสมีกลไกให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย

๕. ซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดมั่นปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรมมีความซื่อตรง ไม่คดโกง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา กระทำแต่ความดีละเว้นความชั่ว ไม่ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และไม่คิด ไม่พูดไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดี

๖. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยยึดมั่นในหลักการและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดยึดหลักวิชาการและจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน กล้าคิด กล้าทำและกล้ารับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมุ่งที่จะกระทำในสิ่งที่ถูต้องดีงามโดยปราศจากอคติและไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามอิทธิพลใด ๆ

๗. มีจิตให้บริการ โดยมีใจรักที่จะให้บริการด้วยความจริงใจ สุภาพ อ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยมิตรไมตรี มีความเอื้ออาทรต่อกัน ไม่นิ่งดูดายและพร้อมให้บริการอยู่เสมอด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนโดยไม่หลบหลีกหรือเลี่ยงการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ

๘. ไม่เลือกปฏิบัติ โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองมุ่งที่จะปฏิบัติต่อผู้มาขอรับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ยึดระบบอุปถัมภ์และความใกล้ชิดส่วนตัวในการให้บริการ

๙. เคารพซึ่งกันและกัน โดยการรู้รักสามัคคี ให้เกียรติกับสมาชิกรัฐสภาประชาชน ผู้บังคับบัญชา ผูใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น

๑๐. เสียสละ โดยการทุ่มเทกายใจและอุทิศเวลาให้งานอย่างเต็มที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์และมุ่งที่จะทำงานโดยไม่หวังอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด

๑๑. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการประสบการณ์และวิทยาการใหม่ ๆ ให้ทันโลก ทันการณ์อยู่เสมอ มุ่งที่จะพัฒนาฝึกฝนตนให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะและเชี่ยวชาญในงานสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับรวมทั้งพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ ๆ

๑๒. ประหยัด โดยการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เหมาะสม ถูกวิธี คุ้มค่าไม่สิ้นเปลือง สูญเปล่ารวมทั้งจัดการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทางราชการเสมือนเป็นของตนและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง สมฐานะ รู้จักประมาณตน ไม่ฟุ่มเฟือย

ที่มา : http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=2452

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  196   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  195  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   192   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  183   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  166  ข่าวประชาสัมพันธ์ กุ้งขาวสิชล   140  วันที่ 26 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ร่วมกั...  135  กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565   135  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศู...  109  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028