มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พังงา

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2017-06-19  |   ข่าววันที่: 2017-06-19 |  อ่าน: 440 ครั้ง
 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

๑. จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองคุณของแผ่นดินรักษาประโยชน์ของประเทศชาติปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. ภักดีต่อองค์กร โดยเชิดชูองค์กรปฏิบัติงานโดยยึดมั่นเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก รักษาความลับของทางราชการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรรวมทั้งเคารพสถานที่และช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยในองค์กร

๓. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานโดยมุ่งมั่นที่จะทำงานให้เกิดผลดีแก่องค์กรและประโยชน์ของส่วนรวม มีแบบแผนเป็นมืออาชีพ มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมโดยยึดผลลัพธ์ขององค์กรเป็นหลักและให้แล้วเสร็จตามกำหนดอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีการติดตาม ตรวจสอบวัดผลลัพธ์ และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม

๔. โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยเน้นการปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใสมีกลไกให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย

๕. ซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดมั่นปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรมมีความซื่อตรง ไม่คดโกง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา กระทำแต่ความดีละเว้นความชั่ว ไม่ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และไม่คิด ไม่พูดไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดี

๖. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยยึดมั่นในหลักการและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดยึดหลักวิชาการและจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน กล้าคิด กล้าทำและกล้ารับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมุ่งที่จะกระทำในสิ่งที่ถูต้องดีงามโดยปราศจากอคติและไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามอิทธิพลใด ๆ

๗. มีจิตให้บริการ โดยมีใจรักที่จะให้บริการด้วยความจริงใจ สุภาพ อ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยมิตรไมตรี มีความเอื้ออาทรต่อกัน ไม่นิ่งดูดายและพร้อมให้บริการอยู่เสมอด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนโดยไม่หลบหลีกหรือเลี่ยงการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ

๘. ไม่เลือกปฏิบัติ โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองมุ่งที่จะปฏิบัติต่อผู้มาขอรับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ยึดระบบอุปถัมภ์และความใกล้ชิดส่วนตัวในการให้บริการ

๙. เคารพซึ่งกันและกัน โดยการรู้รักสามัคคี ให้เกียรติกับสมาชิกรัฐสภาประชาชน ผู้บังคับบัญชา ผูใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น

๑๐. เสียสละ โดยการทุ่มเทกายใจและอุทิศเวลาให้งานอย่างเต็มที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์และมุ่งที่จะทำงานโดยไม่หวังอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด

๑๑. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการประสบการณ์และวิทยาการใหม่ ๆ ให้ทันโลก ทันการณ์อยู่เสมอ มุ่งที่จะพัฒนาฝึกฝนตนให้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะและเชี่ยวชาญในงานสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับรวมทั้งพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ ๆ

๑๒. ประหยัด โดยการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เหมาะสม ถูกวิธี คุ้มค่าไม่สิ้นเปลือง สูญเปล่ารวมทั้งจัดการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทางราชการเสมือนเป็นของตนและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง สมฐานะ รู้จักประมาณตน ไม่ฟุ่มเฟือย

ที่มา : http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=2452

 


  •  บทความ
  • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  งานบริการของหน่วยงาน  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนอนุบาลหอยและบ่อกรองน้ำ  พนักงานราชการ  แผนงาน/โครงการ  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน E-research (ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย) มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และการวิเคราะห์ SWOT กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พระราชกำหนดการประมง ปี 2558 มอบใบรับรองคอมพาร์ทเมนท์ ขอเชิญเที่ยวงานปล่อยเต่า ปี 2558 ประวัติความเป็นมา กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 58 การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2/2556 การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1/2556 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ2/2555 นโยบายและ Road Map ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุมชี้แจง เรื่อง “ การพัฒนาทักษะองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกุ้งทะเล เพื่อพิชิต EMS ” การประชุมคณะทำงานสืบสานพระราชดำริอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์คืนถิ่น การจัดนิทรรศการงานประเพณีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติความเป็นมา.. (3,730)  กรมประมง ประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ตำแหน่งเ.. (2,867) โรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิ้ลยูซี ประเทศไทย นำนักเรียนเข้ามาทัศนศึกษาและปล่อยเต่าทะเล.. (1,321) ศพช พังงา ร่วมกับประมงอำเภอคุระบุรี และ อบต.บางวัน และครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคุรอดและโรงเรียนบ้านบางครั่ง ร่วมกันปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว.. (1,244) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาร่วมกับ สนง.ประมงจังหวัดพังงาและประมงพื้นบ้าน อ.คุระร่วมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวและพันธุ์หอยชักตีน.. (1,159) พนักงานราชการ.. (1,121) เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ต้อนรับคณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา) ครูและนักเรียน ที่ได้เข้ามาเยี่ย.. (1,048) ปล่อยพันธุ์ปูม้า บริเวณแหล่งน้ำบ้านบางพัฒน์ จ. พังงา.. (991) ประมวลภาพกิจกรรมงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ปี 2560.. (971) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ตาม.. (967) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา.. (925) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาปล่อยหอยชักตีนจำนวน 20,000 ตัว บริเวณแหล่งน้ำบ้านท่าดินแดง.. (924) เจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกงาน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงาร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงก.. (906) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9.. (885) ภาพกิจกรรมมิสเมียนมาร์เวิด์ล2015.. (879) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ.. (863) ปล่อยกุ้งกุลาดำที่ชายทะเลบ้านบ่อดาน.. (827) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พ.. (808) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดพังงา ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร .. (803) การจัดนิทรรศการงานประเพณีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล.. (764)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120