ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 05.20 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตง์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก จำนวน 4 ใบ อนุญาต ประเภทกั้งตั๊กแตน มีชีวิต จำนวน 4 8 11 และ 11 กล่อง จำนวน 40 80 110 และ 110 กิโลกรัม ส่งออกไปยังเขตบริหารพิเศษมาเก๊า เที่ยวบินที่ FD760 ถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ