ตรวจป้องกันการลักลอบ

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


ตรวจป้องกันการลักลอบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.05 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำเข้า สัมภาระผู้โดยสาร เที่ยวบินที่ AK882 จากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ผลการตรวจป้องกันไม่พบผู้ลักลอบนำเข้า

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ