ประชุมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


ประชุมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล รอบการประเมินที่ 1/2565 และการโยกย้ายอัตรากำลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหานที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล รอบการประเมินที่ 1/2565 และการโยกย้ายอัตรากำลัง พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ