ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลักด้านขวา

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 5,610 ครั้ง
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2546 ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงมีหน้าที่กำกับดูแลการส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ การนำเข้าสินค้ากุ้งและปลาทูน่า รวมถึงกำกับดูแลให้สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภค อยู่ในมาตรฐานสุขภาพ และสุขอนามัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเทียบเท่ามาตรฐานสากลตามนโยบาย Food Safety ของรัฐบาล

     กรมประมงได้มีคำสั่งที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 เรื่องการจัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมเป็นการภายใน และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ด่าน ซึ่งรวมถึงด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือกรุงเทพ โดยมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกัน ปราบปรามและตรวจสอบสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่นำเข้า ส่งออก นำผ่านระหว่างประเทศ และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศ ทั้งด้านการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์ การดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

     ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือกรุงเทพ ได้เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจของหน่วยงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ กรมวิชาการเกษตร ให้ใช้ห้องปฏิบัติการทดลองเป็นสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว และด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือกรุงเทพได้ประสานงานกับการท่าเรือกรุงเทพขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่อาคารของการท่าเรือกรุงเทพฯ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำหรับเป็นที่ตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำ และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพฯให้ใช้ห้องปฏิบัติงานสารบรรณ บริเวณชั้น 2 อาคารฝ่ายพัสดุท่าเรือกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (5,610)  หน่วยงานในสังกัด.. (2,999) แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSW ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW.. (1,570) ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) ณ ท่าเทียบเรือเอกชน.. (1,425) คู่มือองค์ความรู้ : แนวทางการตรวจเรือประมงต่างประเทศ (ประเภทเรือขนถ่ายสินค้า: Carrier Vessel) และการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ.. (1,422) ภาพการประชุมผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และตัวแทนออกของ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง + ไฟล์นำเสนอ.. (1,026) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: KENTA MARU.. (998) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ.. (991) รายงานวิเคราะห์เส้นทางสัตว์น้ำ.. (883) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ .. (852)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : portbangkok@gmail.com