ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ.2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ.2561 

ข่าวกิจกรรม


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ.2561..คลิก

ด้วยกรมประมงได้พัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบธนาคาร (e - payment) ในระบบ Fisheries Single Window (FSW) เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในหน้าที่รับผิดชอบของกรมประมง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ.  2557 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมประมง จึงออกระเบียบเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) ตามรายละเอียดระเบียบกรมประมง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม การตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม และ การนำส่งเงินรายได้ให้กองคลัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

    รายละเอียด ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade_import@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : psmfishtrade@hotmail.com  email  psmfishtrade@gmail.com  โทรศัพท์  02-6718794  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6