ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ.2561

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ.2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-15  |   ข่าววันที่: 2018-08-14 |  อ่าน: 377 ครั้ง
 

ด้วยกรมประมงได้พัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบธนาคาร (e - payment) ในระบบ Fisheries Single Window (FSW) เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในหน้าที่รับผิดชอบของกรมประมง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ.  2557 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมประมง จึงออกระเบียบเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) ตามรายละเอียดระเบียบกรมประมง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม การตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม และ การนำส่งเงินรายได้ให้กองคลัง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (5,610)  หน่วยงานในสังกัด.. (3,000) แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSW ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW.. (1,570) ตรวจสอบสินค้านำเข้า (ประเภทตู้คอนเทนเนอร์) ณ ท่าเทียบเรือเอกชน.. (1,425) คู่มือองค์ความรู้ : แนวทางการตรวจเรือประมงต่างประเทศ (ประเภทเรือขนถ่ายสินค้า: Carrier Vessel) และการควบคุมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ.. (1,422) ภาพการประชุมผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และตัวแทนออกของ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง + ไฟล์นำเสนอ.. (1,026) ตรวจสอบเรือตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า: KENTA MARU.. (998) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานประกอบการ.. (991) รายงานวิเคราะห์เส้นทางสัตว์น้ำ.. (883) ตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ .. (852)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

     ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-671-8794 , 098-984-9701   งานนำเข้า : psmfishtrade@hotmail.com งานส่งออก : psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ : portbangkok@gmail.com