ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด


ประวัติหน่วยงาน 

เกี่ยวกับหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

กรกฎาคม พ.. 2523

นายแพทย์อำพัน หิรัญโชติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดในสมัยนั้นได้มีหนังสือลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2523 ถึง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายบรรหาร ศิลปอาชา) โดยมีใจความสำคัญคือ ขอให้จัดหาบุคคลที่เหมาะสมไปดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และชี้แจงว่า ได้ปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายปราโมทย์  หงสกุล) และหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม (นายมนัส  จันทสูตร) เกี่ยวกับความเหมาะสมในการเขียนโครงการและจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด โดยเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรจะจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ดได้เพราะว่ามีสถานที่เหมาะสมอยู่แล้ว ณ อำเภอธวัชบุรีหรืออำเภอใดก็แล้วแต่จะเห็นควร แล้วร่วมกันลงมติอีกครั้งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในเรื่องนี้กรมประมงได้สั่งการให้สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมหาสารคาม ออกไปสำรวจและหาข้อมูลตามความเหมาะสมในการจัดตั้งอีกครั้งหนึ่ง

มีนาคม พ.ศ. 2524

สภาตำบลนิเวศน์ตกลงให้กรมประมงใช้ที่ดินสาธารณะในบริเวณ “ป่าดอนแดง” ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่

19 มีนาคม พ.ศ. 2525  

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาสั่งอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามที่กรมประมงร้องขอ

11 พฤษภาคม พ.. 2525 

กรมประมงส่งนายช่างสำรวจรังวัดที่ดินที่ขอใช้และกรมประมงได้เสนอของบประมาณในการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด ในปี 2526 แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527

กรมประมงเสนอของบประมาณในการก่อสร้างสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด ในวงเงิน 5ล้านบาท และได้รับการอนุมัติ แล้วเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

23 มกราคม พ.ศ. 2528

กรมประมงได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มเติมจากรัฐบาลออสเตรเลียภายใต้โครงการพัฒนาประมงในเขตพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้  

มกราคม พ.. 2529

การก่อสร้างสถานีฯ บางส่วนได้แล้วเสร็จ กรมประมงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสุพร สุทธานุรักษ์  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการประมง 5 ประจำสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดนครราชสีมา มาปฏิบัติงานประจำที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด และให้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด

27 กุมภาพันธ์ พ.. 2531 

กรมประมงและจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้โครงการพัฒนาประมงในเขตพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ได้เรียนเชิญ ฯพณฯ พล.อ.หาญ ลีนานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการ

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

กรมประมงมีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด  รับผิดชอบสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดยโสธร  และสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดมุกดาหาร

18 ธันวาคม พ.ศ.2545

เปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด  เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ดตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

1 ตุลาคม พ.ศ.2559

เปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ตามโครงสร้างกรมประมงตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ...  263   ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...  199  ออกสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็...  199  ร่วมต้อนรับ-ส่ง นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม...  173  ติดตามและเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม อำเภออาจสามารถ และอำเภอเมืองสรวง จ...  170  ประชุมชี้แจงโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่...  164  ประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและกา...  151  มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยภูมิ เพื่อนำ...  151  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเม...  146  ออกถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอา...  140

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170    if-roiet2@hotmail.com   043-569116   043-569350   แฟนเพจ