บรรยายให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนักเรียน จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด


บรรยายให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนักเรียน จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะอาจารย์และนักเรียน จากสาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน โดยบรรยายตั้งแต่การดูเพศปลา ฮอร์โมนที่ใช้การเพาะปลา การผสมฮอร์โมนและการคำนวณฮอร์โมนที่ใช้ฉีดปลา โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและให้ความสนใจในการเพาะพันธุ์ปลาหลดมาก ซึ่งเป็นสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ...  389   ตรวจประเมินเกษตรกรที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน รับรองคุณภาพสินค้าประมง ตามโครงการยกร...  159  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน  จังหวัดร้อยเอ็ด   143  อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “การเพาะเลี้...  132  สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้...  125  ออกติดตาม เฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตาม พรก.ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่ม...  117  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำเดือน ...  113  ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธ...  113  สนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้...  108  ร่วมพิธีเปิดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...  106


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170    if-roiet2@hotmail.com   043-569116   043-569350   แฟนเพจ