The 2nd Joint Coordinate Meeting of Thai Fish Project

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

The 2nd Joint Coordinate Meeting of Thai Fish Project 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-09  |   ข่าววันที่: 2020-12-09 |  อ่าน: 85 ครั้ง
 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมือเสือ อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง เป็นประธานการประชุม The 2nd Joint Coordinate Meeting of Thai Fish Project เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ Project for the Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market หรือ โครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับตลาดโลก ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับคณะกรรมการร่วมบริหารโครงการ ได้แก่ Dr.Ikuo HIRONO Tokyo University of Marine Sciense and Technology, Dr.Izumi TSURITA JICA coordinator, Dr.Tsukasa NAGAMINE Researcher Supervisor of Japan Science and Technology Agency: JST, Mr.Keiichiro YUASA Senior Representative of JICA Thailand, ผู้แทนจากสถานฑูตญี่ปุ่น, นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น ในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร (food security) โดยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตปลากะพงขาวและกุ้งแชบ๊วยซึ่งเป็นสัตว์น้ำพื้นเมืองของประเทศไทย เช่น genome-based breeding และ การพัฒนาวัคซีน เป็นต้น เพื่อที่จะทำให้ปลากะพงขาวและกุ้งแชบ๊วยนั้นกลายเป็นอาหารทะเลที่สำคัญในตลาดโลก


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (29,393)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (15,704) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (14,617) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (9,718) หน้าหลัก.. (7,963) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (7,718) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (7,601) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,468) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (5,347) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (5,320) Workflow e-bidding.. (5,205) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,186) หน้าหลัก.. (4,882) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,818) ภารกิจและหน้าที่.. (4,688) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,591) ระเบียบกรมประมง.. (4,511) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,467) หน้าหลัก.. (4,325) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,315)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00