First year Group leader meeting of Thai fish Project

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

First year Group leader meeting of Thai fish Project 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-09  |   ข่าววันที่: 2020-12-09 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง เป็นประธานการประชุม First year Group leader meeting of Thai fish Project เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ Project for the Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market (Thai Fish Project) หรือ โครงการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับตลาดโลก ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับคณะนักวิจัยจากองค์กรรัฐบาลญี่ปุ่น ได้แก่ องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น (Japan Science and Technology Agency: JST) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ สนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร (food security) โดยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตปลากะพงขาวและกุ้งแชบ๊วยซึ่งเป็นสัตว์น้ำพื้นเมืองของประเทศไทย เช่น genome-based breeding และ การพัฒนาวัคซีน เป็นต้น เพื่อที่จะทำให้ปลากะพงขาวและกุ้งแชบ๊วยนั้นกลายเป็นอาหารทะเลที่สำคัญในตลาดโลก


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (29,388)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (15,700) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (14,617) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (9,713) หน้าหลัก.. (7,960) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (7,718) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (7,601) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,468) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (5,347) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (5,319) Workflow e-bidding.. (5,205) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,186) หน้าหลัก.. (4,882) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,818) ภารกิจและหน้าที่.. (4,688) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,591) ระเบียบกรมประมง.. (4,510) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,467) หน้าหลัก.. (4,323) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,315)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00